ทรัพยากรการบริหารเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน

ในการบริหารงานของธุรกิจรับทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือว่ากลยุทธ์ที่สำคัญในการนำองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องอาศัยทรัพยากรการบริหารที่สำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้

บุคลากร (Man) 

คือ คนงาน พนักงาน หรือบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด เพราะ จะต้องเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคนทั้งในด้านความคิด การวางแผน การดำเนินการ หรือจัดการทำให้เกิดการผลิตหรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกรูปแบบ การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยจะต้องมีการพัฒนาคนด้านความรู้ ทักษะ และวางแผนการใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด

เงินทุน (Money)

เงินหรือทุน ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งจากเงินทุนภายในและภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด เพราะการทำธุรกิจทุกอย่างไม่สามารถดำเนินได้หากขาดทุนในการดำเนินงาน เพราะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจและปัจจัยต่างๆ ให้ดำเนินการไปได้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจาการลงทุนอย่างคุ้มค่านอกจากนี้กระบวนการจัดการยังเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องรู้จักนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากแต่ละ องค์กรมีปัจจัยความสำเร็จที่แตกต่างกัน

วัสดุและอุปกรณ์ (Material)

วัสดุสิ่งของ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอะไหล่ ผลิตภัณฑ์ บริการหรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมีส่วนนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต่อมา เพราะธุรกิจรับทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินจะต้องอาศัยสิ่งที่ได้ในกลุ่มนี้มาใช้เป็นทรัพยากรในการผลิต ดังนั้นต้องรู้จักบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการผลิต โดยอาจมีการบริหารจัดการให้ได้ต้นทุนที่ต่ำในการผลิต เพื่อต้องการให้ธุรกิจได้ผลกำไรสูงสุด

การจัดการ (Management)

เป็นกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อความสำเร็จที่จะทำให้เกิดผลกำไรและช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ในอนาคต

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ ทรัพยากรการบริหารที่สำคัญในการบริหารงานของธุรกิจรับทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้หลายๆ บริษัทควรเอาไปปรับใช้กับแนวทางบริษัทของตนเอง ถึงจะได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด