อบรม ไฟฟ้า

อบรมไฟฟ้า เป็นอย่างไร อุปกรณ์ PPE ทำงานกับไฟฟ้ามีอะไรบ้าง

อบรม ไฟฟ้า

การอบรมไฟฟ้า มีความสำคัญอย่างมากเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยไปกว่า 3 ชม. การอบรมไฟฟ้ามีหัวข้อวิชาที่ใช้อบรมอย่างไร มาดูกัน รวมถึงอุปกรณ์ PPE ทำงานกับไฟฟ้ามีอะไรบ้าง เรามีคำตอบ

การอบรมไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาที่ใช้ในการอบรม ดังต่อไปนี้

1.กฎหมายความปลอดภัย

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

  • ความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  • การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบค้นหาอันตรายในการทำงานกับระบบไฟฟ้า  
  • มาตรฐานในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  • มาตรการป้องกันอันตราย
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
  • ควบคุมความเสี่ยงอันตรายในงานไฟฟ้า
  • การตัดแยกระบบไฟฟ้า Lock Out – Tag Out

2.การปฐมพยาบาล

อบรมในหัวข้อการปฐมพยาบาล การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น การทำ CPR ทำการทดสอบกับหุ่นและฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง

3.สาเหตุและอันตรายจากไฟฟ้า

อบรมในหลักสูตรสาเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับไฟฟ้า

มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัย ใครบ้างที่ต้องการผ่านการอบรมไฟฟ้า ซึ่งก็คือ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทุกคน ต้องได้รับการอบรมไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น ช่างซ่อมบำรุง พนักงานฝ่ายตรวจสอบ พนักงานในหน่วยงานที่มีโอกาสทำงานกับระบบไฟฟ้า คนสวน แม่บ้าน ฯลฯ

อุปกรณ์ PPE ทำงานกับไฟฟ้ามีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ PPE หรือ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานกับไฟฟ้า โดยหลักๆ ประกอบด้วย ถุงมือป้องกันไฟฟ้า แว่นตา รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ตัดแยกระบบพลังงาน หมวกนิรภัย ทำไมถึงต้องมีอุปกรณ์ PPE เพราะถึงแม้ว่าเราจะป้องกันดีแค่ไหน ก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อยู่ดี รวมถึงบางครั้งการทำงาน หน้างานของเรามีความเสี่ยง ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ท้ายที่สุดแล้วอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานกับไฟฟ้าจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความปลอดภัยมากขึ้น

การอบรมไฟฟ้าที่ดีจะต้องสามารถเรียนรู้การทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เรียนรู้จากหลักสูตรที่เป็นสากล เจาะลึกข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการทำงานในระบบไฟฟ้า พนักงานหรือลูกจ้าง รวมถึงนายจ้างต้องสามารถทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพ นอกจากการอบรมแล้ว ต้องได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะขั้นตอนการตัดแยกระบบไฟฟ้า ลงมือปฏิบัติจริง จากการจำลอง และการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยมีผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

การอบรมไฟฟ้า คุณจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญมาก รวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน PPE จากการทำงานกับไฟฟ้าด้วย ปัจจุบันมีสถาบันต่างๆ รับอบรมไฟฟ้า เลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่านั้น