อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการใช้บริการ

อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ปัจจุบันการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านป้ายอิงค์เจ็ท ได้มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการโฆษณาอย่างเป็นระบบระเบียบที่จำเป็นต่อผู้บริโภคและธุรกิจร้านป้ายอิงค์เจ็ท ฉะนั้นจึงทำให้มีการอาศัยการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดเป็นหลักสำคัญ

วัตถุประสงค์ของการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านป้ายอิงค์เจ็ท

การโฆษณานั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ธุรกิจร้านป้ายอิงค์เจ็ทสามารถนำมาใช้เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าที่วางไว้ โดยหน้าที่ของการโฆษณานั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการโฆษณาว่าจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะอย่างไร แต่วัตถุประสงค์ตามโดยปกติทั่วไปแล้วมีดังต่อไปนี้

  • เพื่อบอกความแตกต่างที่ต่างจากคู่แข่ง

การแข่งขันการโฆษณาจะทำหน้าที่แจ้งบอกให้ลูกค้าได้ทราบถึงความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอย่างไร มีข้อดี และข้อเด่นอย่างไรบ้างในการมาเลือกใช้บริการกับร้านป้ายอิงค์เจ็ท

  • เพื่อติดต่อสื่อสารให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

การโฆษณาให้ลูกค้าได้ทราบการให้บริการที่เกี่ยวกับร้านป้ายอิงค์เจ็ทที่ลูกค้าคาดหวังมาเลือกใช้บริการ รวมทั้งความสะดวกสบายที่จะได้รับ 

  • เพื่อกระตุ้นเร่งเร้าให้เลือกใช้บริการ

การโฆษณาจะทำหน้าที่เร่งเร้าและเชิญชวนให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ อาจใช้เครื่องมือส่งเสริมการขายเข้าช่วยด้วย เช่น บัตรคูปองการให้ของแถม ของแจก เป็นต้น และเมื่อลูกค้าเลือกใช้บริการไปใช้ครั้งหนึ่งแล้ว การโฆษณาจะทำหน้าที่เตือนความทรงจำและเชิญชวนให้เกิดการเลือกใช้บริการอีกครั้งต่อๆไป

  • เพื่อเพิ่มความชอบและความภักดีในใช้บริการ 

การโฆษณาจะทำหน้าที่แจ้งบอกจุดเด่นหรือจุดต่างของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากร้านคู่แข่ง เป็นการให้เหตุผลแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเพิ่มความชอบ และความจงรักภักดีในใช้บริการกับร้านป้ายอิงค์เจ็ท

  • เพื่อช่วยลดต้นทุนอันเป็นส่วนรวมด้านการขายให้น้อยลง 

การโฆษณาทำหน้าที่ช่วยลดต้นทุนด้านการขายได้อย่างมาก โดยพฤติกรรมการใช้จ่ายและความต้องการของคนไม่เท่าเดิม ดังนั้นธุรกิจร้านป้ายอิงค์เจ็ทจึงควรหาวิธีลดต้นทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อช่วยให้บริหารจัดการธุรกิจร้านป้ายอิงค์เจ็ทดีขึ้นกว่าเดิม

  • เพื่อเตือนความทรงจำ

จะเห็นได้ว่า สื่อโฆษณาการโฆษณาไม่เพียงแค่สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการได้เพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์จนเกิดความรู้สึกนึกคิดคล้อยตามด้วยนั่นเอง

ดูรายละเอียดร้านป้ายอิงค์เจ็ท https://www.hlvisioninkjet.com/print-uv/